Werkgeversaansprakelijkheid, hoe zit dat?

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Jaarlijks zijn er duizenden ongevallen op de werkvloer. Wanneer een werknemer letsel oploopt tijdens de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden, dan is in veel gevallen de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt.

Dat is niet alleen voor de geleden schade, maar ook voor de toekomstige schade die de werknemer mogelijk nog gaat lijden. Voorwaarde is wel dat de schade het resultaat is van het ongeval dat heeft plaatsgevonden. De letselschade is het gevolg van het arbeidsongeval.

 

Gevolgen van een arbeidsongeval

De gevolgen van een dergelijk ongeval kunnen groot zijn. Zo kan een werknemer als gevolg van het ongeval onkosten moeten maken.

Denk aan medische kosten, kosten voor het revalidatietraject of onvoorziene uitgaven voor hulp in de huishouding. Als het letsel dusdanig ernstig is, kan de werknemer arbeidsongeschikt raken waardoor hij/zij niet (geheel) meer kan werken. De gevolgen kunnen zijn het verlies van inkomsten, het missen van promotiekansen en het mislopen van onregelmatigheidstoeslagen/overwerk.

Daarnaast kan er sprake zijn van verminderde levensvreugde, ook hier is een vergoeding voor mogelijk (smartengeld).

 

De zorgplicht van de werkgever

De werkgeversaansprakelijkheid wordt geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Uit dit wetsartikel volgt onder andere dat een werkgever:

  • Zorg draagt voor een veilige werkplek (c.q. werkomgeving);
  • de benodigde beschermingsmiddelen verstrekt;
  • instructies geeft én er op toeziet dat die instructies worden nageleefd.

In bepaalde gevallen is de werkgever verplicht om het bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW.

 

Bewijslast werkgever

In de praktijk is het vaak de werkgever die aansprakelijk is voor schade voor werknemers. De bewijslast rust dus volledig op de werkgever. Slechts in uitzonderingen is er geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid als de werkgever kan aantonen dat hij aan alle op hem rustende (wettelijke) voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. In de praktijk komt dit niet zo vaak voor. De bewijslast rust volledig op de werkgever.

 

Zelfstandigen zonder personeel

Zzp-ers kunnen ondanks het feit dat zij niet voor een werkgever werken een beroep doen op artikel 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor kunnen zij op dezelfde wijze als werknemers hun opdrachtgever aanspreken als hen een ongeval op de werkplek overkomt.

 

Werkgever aansprakelijk en dan?

Als vast is komen te staan dat de werkgever aansprakelijk is, dan dient de werkgever alle materiële en immateriële schade aan de werknemer te vergoeden.

In nagenoeg alle gevallen zal een werkgever hiervoor verzekerd zijn en zal de verzekeraar de hoogte van de letselschade willen vaststellen. Het bepalen en vaststellen van de letselschade en de bijbehorende schadeposten is complex, frustrerend en tijdrovend.

Dit leidt doorgaans tot de nodige discussies met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Het is verstandig dat de werknemer zich altijd laat bijstaan door een professionele juridische belangenbehartiger.

 

Verjaringstermijn van arbeidsongeval

De werknemer dient zijn werkgever binnen 5 jaar na het ongeval formeel aansprakelijk te stellen. Het verdient de voorkeur om de werkgever zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen, zodat er voorkomen kan worden dat er achteraf discussie bestaat over de toedracht van het ongeval.

Jurilex Letselschade staat werknemers bij werkgeversaansprakelijkheid kosteloos bij, bij het aansprakelijk stellen van de werkgever, en handelt de verdere afhandeling van de claim af.

 

Juridisch advies bij letselschade

Heeft u op de werkvloer of onder werktijd letsel opgelopen? Neem dan contact met ons op. Onze juristen en (register)experts kunnen direct vertellen of het letsel in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button