Overlijdensschade: Schadevergoeding voor naasten en nabestaanden

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Op basis van artikel 6:108 BW kunnen bepaalde nabestaanden en naasten, die een naaste hebben verloren als gevolg van bijvoorbeeld een dodelijk arbeidsongeval of verkeersongeval, hun overlijdensschade en affectieschade verhalen op degene die verantwoordelijk c.q. aansprakelijk is voor het bedrijfs- of verkeersongeval. In de wet wordt een opsomming gegeven van de nabestaanden en naasten die recht hebben een schadevergoeding wanneer hun naaste om het leven komt bij een bedrijfs- of verkeersongeval. Alleen de in de wet genoemde nabestaanden en naasten hebben recht op een vergoeding.

Welke nabestaanden hebben op basis van de wet
(artikel 6:108 lid 1 sub a tot en met d BW) recht op een schadevergoeding?

  1. aan de echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, geregistreerde partners en de (minderjarige) kinderen van de overleden persoon;
  2. aan bloedverwanten of andere aanverwanten van de overleden persoon, welke ten tijde van het overlijden (geheel of ten dele) in hun levensonderhoud voorzag dan wel hiertoe volgens een gerechtelijke uitspraak verplicht was;
  3. aan de personen die vóór het ongeval in gezinsverband samenwoonden met de overleden persoon en in wier levensonderhoud de overleden persoon geheel of voor een groot deel voorzag. Dit voor zover het aannemelijk is dat dit zou zijn voortgezet zonder het overlijden;
  4. aan de personen met wie de overleden persoon in gezinsverband samenwoonden, waarbij door de overleden persoon werd bijgedragen aan de gemeenschappelijke huishouding en de perso(o)n(en) hierbij schade lijd(t)(en).

Welke overlijdensschade wordt vergoed op basis van artikel 6:108 BW?

De wetgever heeft een opsomming gegeven in artikel 6:108 BW welke schade door de hierboven genoemde nabestaanden kan worden geclaimd:

  1. Schade door het derven van levensonderhoud (lid 1);
  2. Kosten van lijkbezorging (lid 2);
  3. Affectieschade (lid 3);
  4. Buitengerechtelijke kosten (dit betekent dat de aansprakelijke partij de (redelijke) kosten voor het inschakelen van een belangenbehartiger moet vergoeden);
  5. Wettelijke rente.

Het berekenen van de schadevergoeding voor het derven van het levensonderhoud

Hoe dient deze schadevergoeding berekend te worden? Tot 2015 was dit altijd een lastige en moeilijk aan de nabestaanden uit te leggen berekening. Op initiatief van de Letselschaderaad is in 2009 de denktank Overlijdensschade opgericht (hierin zaten vertegenwoordigers van verzekeraars maar ook advocaten en belangenbehartigers die enkel voor slachtoffers optreden) en deze denktank is tot een nieuwe berekeningssystematiek gekomen. Zie: Notitie Denktank Overlijdensschade

Wat is nu het verschil tussen de berekening van de Denktank en de “oude” berekening?

Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen vaste lasten en variabele lasten en met de berekeningssystematiek die de Denktank heeft opgesteld wordt dit onderscheid geheel losgelaten. Hierdoor speelt de vaak voorkomende onduidelijkheid tussen wat nu een als vaste last en wat als variabele last moet worden gezien niet meer. Verder had de “oude” berekeningswijze als nadeel dat er een groot verschil in de uitkomsten kon ontstaan. De berekeningswijze was dus niet transparant en moeilijk uit te leggen naar de nabestaanden toe.

De “nieuwe” berekeningswijze gaat uit van een gezin als economische eenheid. Dat wil zeggen de levensstandaard van de nabestaanden van voor het ongeval moet na het ongeval worden voortgezet. Hierbij is aansluiting gezocht bij de rekenmethodiek en de tabellen van het Nibud (zie: Rapportage Nibud)

Dit alles heeft geleid tot de De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade.

Ook bij de nieuwe berekeningsmethode is het berekenen van het gederfde levensonderhoud niet eenvoudig. Het inschakelen van een deskundige belangenbehartiger is dan ook zeker aan te raden. Jurilex Letselschade beschikt over diverse deskundige belangenbehartigers die u graag helpen bij het verhalen van het gederfde levensonderhoud.

Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade in werking getreden. Hierdoor is het ook mogelijk om nadeel dat niet in vermogensschade bestaat te verhalen op aansprakelijke partij. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik naar: Wet affectieschade – 5 belangrijke vragen.

Deskundige hulp bij overlijdensschade is GRATIS

Als u een nabestaande bent van een persoon die het leven heeft gelaten als gevolg van een verkeers- of arbeidsongeval, waar een iemand voor aansprakelijk is, dan kan Jurilex Letselschade u altijd gratis bijstaan. Uiteraard kunt u altijd met Jurilex Letselschade bellen of het online contactformulier invullen voor gratis advies.

Wij geven u altijd een eerlijk antwoord op uw vragen en zullen een waarheidsgetrouw beeld schetsen van uw mogelijkheden bij het verhalen van het door u gederfde levensonderhoud.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button